Privacy verklaring

Plasman cs advocaten
Plasman cs advocaten, gevestigd aan de Roelof Hartstraat 31, 1071 VG te Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

AVG
Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe (Europese) privacywetgeving GDPR (AVG) van kracht. Dat betekent dat wij vanaf die datum een nieuwe privacy verklaring hanteren. Daarbij kunt u er op vertrouwen dat uw persoonlijke gegevens veilig zijn bij ons. 

Contactgegevens
Plasman cs advocaten
Roelof Hartstraat 31
1071 VG Amsterdam 
020-6731548
info@plasmanadvocaten.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Plasman cs advocaten verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer
– Sofinummer
– Burgerservicenummer (BSN)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Plasman cs advocaten verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– Justitiële documentatie
– Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
– Burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Plasman cs advocaten verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– Plasman cs advocaten verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Geautomatiseerde besluitvorming
Plasman cs advocaten neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Plasman cs advocaten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

Delen van persoonsgegevens met derden
Plasman cs advocaten deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. 

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Plasman cs advocaten blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Daarnaast verstrekt Plasman cs advocaten uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Plasman cs advocaten gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft tevens het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Plasman cs advocaten en u heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van u waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@plasmanadvocaten.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 

Plasman cs advocaten wenst u er tevens op te wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Plasman cs advocaten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@plasmanadvocaten.nl.

Geheimhouding en dossierbehandeling
Alle advocaten en overige werknemers van Plasman cs advocaten zijn verplicht tot geheimhouding van al hetgeen hen bij de behandeling van de zaak ten aanzien van de cliënt ter kennis komt.

Plasman cs advocaten is wettelijk verplicht de identiteit van de cliënt te verifiëren. 

Plasman cs advocaten is verplicht tot deugdelijke administratie en dossiervoering van de zaak van cliënt. Bij beëindiging van de werkzaamheden zal het dossier – niet zijnde het proces-verbaal – gearchiveerd worden en tenminste vijf jaren in het archief worden bewaard. Plasman cs advocaten is gerechtigd het dossier zonder nadere aankondiging te vernietigen na ommekomst van deze periode.

Plasman cs advocaten zal – overeenkomstig de daartoe bestaande regeling – processtukken die van een justitiële autoriteit zijn ontvangen onverwijld na beëindiging van de werkzaamheden die processtukken hetzij aan die autoriteit retourneren hetzij vernietigen.